LinkedIn

Luftkvalitetskontroll Jönköpings län 2024

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län, kalenderår 2023.

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län, kalenderår 2023.

Sweco har utfört beräkningar i beräkningsprogrammet SIMAIR3-väg med avseende på 2022 års halter. Beräkningarna genomfördes för cirka 10 gator vardera för de 13 kommuner som ingår i samverkan av Jönköpings läns luftvårdsförbund. Beräkningarna avsåg kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och bensen och resultatet jämfördes mot föreskrivna miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmålen samt övre och nedre
utvärderingströsklar.