LinkedIn

Kronobergs luftvårdsförbund

Kronobergs läns luftvårdsförbund är en ideell förening med företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som medlemmar som påverkar luftmiljön eller har intresse av luftvård.

Förbundet organiserar och finansierar ett program med mätningar och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. Förbundet har även en viktig roll i att samordna de olika kommunernas luftövervakning och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter.

Information och redovisning av undersökningsresultat är viktiga delar av förbundets uppgifter. Verksamheten finansieras genom avgifter från medlemmarna, vilka för närvarande är 29 stycken. Medlemskapet förbättrar förutsättningar att leva upp till kravet i egenkontrollförordningen om att vara informerad om tillståndet i recipienten.

Vi vill bli fler medlemmar

Förbundets styrelse väljs på årsmötet. Handlingar och länkar till presentationer ligger under fliken Aktuellt och protokollet finns under fliken Protokoll.

Under pandemin har tagit till oss den digitala mötestekniken och genomför kvartalsaktiviteter för våra medlemmar i samarbete med de övriga luftvårdsförbunden som delar webbplats med oss. Kvartalsaktiviteter och tips seminarier som anordnas av andra aktörer samlar vi på fliken Seminarier.
Inbjudan skickas med e-post till våra medlemmar och länk läggs även ut på webbplatsen.

Vi genomför, tillsammans med de andra förbunden i sydost, digitala kvartalsaktiviteter för alla våra medlemmar.  Information om dessa finns på undersidan Seminarier.

För att stimulera till goda insatser för en god luftmiljö delar vi ut ett luftvårdspris.

Förbundet bidrar till miljömålet Frisk luft

Regeringen beslutade 1999 om miljökvalitetsmålen, däribland miljökvalitetsmålet Frisk luft. Regeringen har slagit fast att det är allas ansvar att arbeta för att nå målen.

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att följa upp hur det går att nå målen, och till det behövs mätningar och data, vilket tas fram inom ramen för regional miljöövervakning, som Länsstyrelsen samordnar. I Kronobergs läns program för miljöövervakning 2021-2026 framgår (på sidan 18) att strategin är att den övervakning inom luft som sker i länet, samordnas av Kronobergs luftvårdsförbund.

Webbplatsen Sveriges miljömål.se, om miljökvalitetsmålet Frisk luft

Länsprogram för regional miljöövervakning 2021-2026, om uppföljning av luftkvaliteten i Kronobergs län