LinkedIn

Kalmar läns luftvårdsförbund

Kalmar läns luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor. Förbundet leds av en styrelse som representerar de olika medlemskategorierna.

Uppdraget
Vår uppgift är att samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningarnas spridning och påverkan inom regionen. Vi är också pådrivande för att åtgärder vidtas om så är nödvändigt. Förbundet fungerar även som ett nätverk för utbyte av idéer och erfarenheter. Miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för utomhusluft styr Luftvårdsförbundets arbete.

Klimat och hälsorelaterat
Luftföroreningar ger upphov till ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Globalt sett påverkas även vårt klimat av luftföroreningar genom att de har en bidragande effekt till bl.a. växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Lokala och regionala luftföroreningsutsläpp bidrar till ökad försurning och övergödning av mark och vatten.

Miljöövervakning
Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbunds verksamhet. Ett projekt som vi deltar i är Krondroppsnätet, en samordnad övervakning av luftföroreningars effekter med avseende på försurning, övergödning och marknära ozon.
Andra mätningar som genomförs är regelbundna nedfallsmätningar med fokus på analysering av metallinnehållet i husmossa.
Kommunernas ansvar för kontroll av tätortsnära luftkvaliteten samordnas genom Luftvårdsförbundet.

En solig vinterdag

Luftdagen

Luftdagen anordnas årligen av Kalmar läns luftvårdsförbund. En förmiddag att lyssna på luftrelaterade föreläsningar.

Mätstationen i Kalmar

Mätningar

Information om vilka mätningar förbundet samordnar.