Sidinnehåll
LinkedIn

Seminarier

Här tipsar vi om seminarier och evenemang.

Kvartalsseminarier

Luftvårdsförbunden i sydost anordnar gemensamt kvartalseminarier för våra medlemmar. Under en timme per kvartal får våra medlemmar tillgång till en föreläsning (via digitalt möte, till exempel Teams) om ett aktuellt ämne med anknytning till luft och luftkvalitet.

Nästa kvartalsseminarium

Driftåtgärder mot PM10 och mikroplast från vägtrafik i luft (2024-09-20)

Den 20 september klockan 10-11 berättar Mats Gustafsson, senior forskare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), om:

  • lärdomarna av hur gatudriften kan användas för att bäst åtgärda vägdammsproblemen baserat på kunskaper från projekt i de nordiska länderna samt om
  • modellering av mikroplaster från däckslitage i luften i Stockholm.

VTI har under lång tid forskat kring vägtrafikens slitagepartiklar. I nordiska förhållanden är halterna av slitagepartiklar höga främst under våren. Orsakerna är slitage av vägbeläggningar från dubbdäck, vinterdriftåtgärder som sandning och de fuktiga och kalla förhållanden som råder på vinterhalvåret och får det bildade dammet att lagras i gatumiljön. När snön smälter och gatorna torkar upp virvlar trafiken lätt upp dammet och vi får höga PM10-halter. För att komma till rätta med dessa problem har många nationella projekt genomförts i de nordiska länderna.

Under senaste decenniet har mikroplaster identifierats som ett mycket omfattande miljöproblem. Slitage av fordonsdäck har identifierats som den enskilt största källan till mikroplaster och bara i Sverige slits cirka 11 000 ton däckmaterial årligen (motsvarar cirka 1 miljon personbilsdäck i vikt). VTI har i ett regeringsuppdrag och flera uppföljande projekt bidragit till kunskapsuppbyggnaden kring denna källa. Mycket av däckslitaget hamnar i mark och vatten, men en del bidrar även till inandningsbara partiklar i luften.


Tidigare kvartalsseminarier

HangOn (2024-06-13)

Den 13 juni presenterade HangOn sitt miljöarbete. HangOn tillverkar och marknadsför upphängnings- och maskeringsprodukter för industriell lackering. Redan för drygt 20 år sedan gjordes LCA på några av de typiska produkter HangOn producerar och slutsatsen blev tydlig. Det är framförallt själva användningen av dessa produkter som stor miljöpåverkan åsamkas.

Därför har produktutveckling i ett par decennier gått i riktningen att försöka hjälpa HangOn´s kunder att minska sin miljöbelastning.

Länk till presentationen (pdf)

GEHAB Kvalitetspåbyggaren (2024-03-01)

Den 1 mars 2024 kl 11-12 presenterar GEHAB kvalitetspåbyggaren sitt engagerade miljöarbete. GEHAB har arbetat långsiktigt med miljöfrågorna under lång tid och imponerar med sitt engagemang.

GEHAB har minskat behovet av fjärrvärme med 71% mellan 2010 och 2020 vilket var långt utöver målet i det energieffektiviseringsprojekt (EENet) som GEHAB medverkade i. Sedan 2013 använder företaget endast förnybar el. Samtidigt som omsättningen har ökat och lokalytan har tredubblats har elförbrukningen per kvadratmeter halverats.

EENet drevs mellan 2016 och 2020 av Energimyndigheten som huvudprojektledare. GEHAB medverkade i ett nätverken som drevs av Länsstyrelsen, med inriktning på industriföretag (SME, små och medelstora företag). Vid detta seminarium kommer företaget att presentera om sin hållbarhetsresa, som handlar om hur det går att få bättre koll på fastighetens energianvändning.

Fiskebys transportstrategi och materialåtervinning (2023-09-21)

Östergötlands luftvårdsförbunds medlem Fiskeby Board AB presenterade sitt arbete med

  • Transportstrategi, elektrifiering av tungtransporter och minskning av utsläpp samt
  • Materialåtervinning av restprodukt från returfiberbaserade förpackningskartonger i stället för förbränning.

Klimatneutrala städer (2023-04-19)

Kalmar kommuns kommunledningskontor som kommer att presentera sitt arbete med omställningen till ett hållbart och klimatneutralt Kalmar i samverkan med Viable Cities och 22 andra kommuner och 6 myndigheter.

Vi kommer prata om vad det innebär att ha skrivit under ett klimatkontrakt, hur Kalmar jobbar aktivt för att uppnå målen om en klimatneutral kommun och hur Viable Cities och de klimatneutrala städerna ett verktyg i hållbarhetsarbetet.

Hur ser framtidens hållbara flygresor ut? (2023-01-19)

Jönköping Airport berättar om projektet Grön flygplats. Inom projektet jobbar man för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045.

Perspektiv på cirkulär ekonomi (2022-05-20)

Löser vi utmaningen med luftföroreningar med en cirkulär ekonomi?

Pernilla Bodin, Region Kronoberg, föreläser om olika perspektiv på Cirkulär ekonomi.
Vad är cirkulär ekonomi?
Vad har cirkulär ekonomi med luftkvalitet att göra?
Varför är cirkularitet nödvändig för att klara klimatmålen?

Med utgångspunkt i luftkvalitet presenteras ett resonemang om vägar mot hållbar omställning och vilken roll den cirkulära ekonomin kan spela i det arbetet. Vad betyder cirkulär ekonomi för hållbar utveckling och våra möjligheter att begränsa klimatförändringarna? Vi navigerar mellan olika modeller som de globala hållbarhetsmålen, planetära gränser, klimatavtalet och hur cirkulär ekonomi kopplar ihop dessa. Med en rad nya strategiska styrdokument på både nationell och EU-nivå i samverkan med aktuella förändringar i omvärlden förändras förutsättningarna för utveckling och möjligheterna med cirkulär ekonomi med dem.

Omställningen till ett fossilfritt och hållbart resande (2022-03-01)

Region Kalmar län presenterade sitt arbete med omställningen till ett fossilfritt och hållbart resande. Programmet:
• Läge då och nu
• Vår tolkning av marknadsläget med fokus på resor
• Möten – digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs
• Resor – fossilfriheten är bara en del
• Kollektivtrafiken – en föregångare med 100 % biogas
• Summering och frågor

Jönköpings Energi om sitt miljöarbete och energiåtervinningens utmaningar och miljö – och klimatpåverkan (2021-12-14)

Cirka 9 miljoner ton avfall går till energiåtervinning i Sverige varje år (SCB). En anläggning för detta, Torsvik, ligger utanför Jönköping och drivs av Jönköpings energi. Vid detta seminarium berättar Jönköpings energi om hur det går till, sitt miljöarbete och energiåtervinningens utmaningar och miljö- och klimatpåverkan.

VOLVO CE:s miljöarbete (2021-09-22)

Volvo CE Braås presenterade under en timma sitt miljöarbete och resan de har gjort för att bli koldioxidneutrala. Timmen innehöll presentation, en kort paus samt en möjlighet att ställa frågor.
Kristina Tejler, Head of Quality, Environment and Safety, samt Mattias Hermander, Environmental Care & Security Technician höll i presentationen.

Kalmar läns luftvårdsförbunds luftdagar

I november varje år anordnar Kalmar läns luftvårdsförbund sin årliga luftdag. Luftdagen är en halvdag där olika föreläsare håller kortare seminarier om olika luftrelaterade ämnen.
Mer information och om luftdagen och föreläsningarna finns här.