LinkedIn

Luftkvalitetskontroll Jönköpings län 2023

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län, kalenderår 2022.

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län, kalenderår 2022

Sweco har utfört beräkningar i beräkningsprogrammet
SIMAIR3-väg med avseende på 2022 års halter. Beräkningarna genomfördes
för cirka 10 gator vardera för de 13 kommuner som ingår i samverkan av
Jönköpings läns luftvårdsförbund. Beräkningarna avsåg kvävedioxid (NO2),
partiklar (PM10) och bensen och resultatet jämfördes mot föreskrivna
miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmålen samt övre och nedre
utvärderingströsklar.