LinkedIn

Metaller i mossa

I Kalmar och Östergötlands län genomförs förtätningsmätningar av metaller i mossa vart femte år utöver de nationella mossmätningarna.

Varför genomförs metallundersökningar i mossa?

Syftet med mätningarna är att följa förändringar av nedfallet av metaller. Mossor tar nästan uteslutande upp ämnen från luften och  metoden ger därför en god bild av atmosfäriskt nedfall. Förtätningsmätningar ger en bättre regional och lokal bild av variationen av metallhalter i mossa i bakgrundsmiljön.

Vilka metaller analyseras?

I förtätningsundersökningen analyseras följande metaller:

 • Arsenik (As)
 • Bly (Pb)
 • Järn (Fe)
 • Kadmium (Cd)
 • Koppar (Cu)
 • Krom (Cr),
 • Kvicksilver (Hg)
 • Nickel (Ni)
 • Vanadin (V)
 • Zink (Zn)
 • Aluminium (Al)
 • Kobolt (Co)
 • Molybden (Mo)
 • Antimon (Sb)
 • Mangan (Mn)

Hur och var sker mätning?

Mossundersökningarna i Kalmar och Östergötland provtas och analyseras på samma sätt som i den nationella undersökningen för att proverna ska kunna jämföras. Mossundersökningen använder en internationell metodik för att resultaten även ska kunna jämföras mellan olika länder. Vid provtagning har bland annat följande riktlinjer tillämpats:

 • I första hand insamlas väggmossa (Pleurozium schreberi), i andra hand husmossa (Hylocomium splendens). Provet skall bestå av antingen enbart väggmossa eller enbart husmossa;
 • Vid provtagning tas delprov från fem till tio punkter. Punkterna ska ha ett inbördes avstånd av fem till tio meter. Finns inte fem provpunkter inom ytan får provet tas från färre punkter, dock minst tre;
 • Proverna tas i normalt sluten skog (undvik under eller i kanten av täta grankronor).

Resultat

Resultat från undersökningarna sammanställs i länsvisa rapporter som redovisas under fliken Rapporter.