LinkedIn

Marknära ozon

Fakta

Marknära ozon bildas i förorenad luft under påverkan av solljus. Föroreningar som kväveoxider och flyktiga organiska ämnen bidrar till att marknära ozon bildas. Kväveoxider kommer från utsläpp vid förbränning, främst från fordonstrafiken, produktion av energi och värme samt från vissa industriprocesser. Flyktiga organiska ämnen frigörs från växtlighet samt släpps ut till exempel vid användning av lösningsmedel vid målning och ytbehandling samt vid användning av spolarvätska eller tändvätska vid grillning. Även eldning bidrar till utsläpp av flyktiga organiska ämnen.

Ozonet kan färdas långa sträckor. En stor mängd ozon och ozonbildande ämnen förs till Sverige med vindar nere från Europa. Ozonet kan brytas ned av kväveoxid från bilavgaser och därför kan ozonhalterna bli lägre i storstäder än på landsbygden.

Mätningar

Ozonmätnätet i södra Sverige startades 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs universitet. Grundtanken med projektet är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både avseende miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft.

Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län deltar i ozonmätnätet och finansieras av länsstyrelserna.

Övervakningen baseras på en metodik att uppskatta ozonindex utifrån enkla ozonmätningar med diffusionsprovtagare på månadsbasis och temperaturmätningar på timbasis med TinyTags (batteridrivna mätare/loggrar för temperatur och luftfuktighet). Tillsammans med information från tillgängliga timvisa ozonmätningar med UV-instrument utvärderas överskridanden av olika målvärden för ozon.

Resultat

Sammantaget kan ozonåret 2022 (under växtsäsongen april-september) karaktäriseras som en ”normalsäsong” jämfört med ”medelozonåret” för perioden 2009–2021. Ozonmedelhalterna är normalt höga under senvåren och försommaren, något som gällde även 2022 då ozonhalterna i april var höga.

Rapporterna som tas fram inom ozonmätnätet samt årliga resultat från Asa finns på sidan Rapporter.