Sidinnehåll
LinkedIn

Protokoll Stadgar

Protokoll

Protokoll 2024

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 26 september. Ett kort extrainsatt styrelsemöte hålls den 20 juni.

Styrelsemöte 3 2024
Årsmöte 2024
Styrelsemöte 2 2024
Styrelsemöte 1 2024

Protokoll 2023

Styrelsemöte 5 2023
Styrelsemöte 4 2023
Styrelsemöte 3 2023
Styrelsemöte 2 2023
Årsmöte 2023
Styrelsemöte 1 2023

Stadgar

Stadgar för Kalmar läns luftvårdsförbund antagna vid förbundets bildande den 22 mars 1989, ändrade vid ordinarie årsmöte 18 mars 1999 (§ 2), ändrade vid ordinarie årsmöte den 16 mars 2021 och 10 mars 2022. Tillägg §1b samt revideringar av §§ 2, 6, 8 och 12.

§ 1
Förbundet har till uppgift
att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten,
att ta fram underlag för bedömning av hälso- och miljöeffekter,
att ta initiativ till och genomföra riktade undersökningar för att tillgodose behovet av referensmaterial inom länet,
att redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen,
att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,
att verka för samordning av luftvårdsinsatserna i södra Sverige,
att fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor samt
att informera förbundets medlemmar om verksamheten och om andra frågor av intresse för medlemmarna.

§ 1b
Medlemskap i förbundet kan beviljas företag, kommun, organisation, myndighet, ideell förening eller enskild som vill stödja förbundets arbete.

§ 2
Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter jämte lika många suppleanter. Tre av ledamöterna och suppleanterna representerar företagen, tre kommunerna och en övriga medlemmar. Styrelsen kan vid behov adjungera annan person att delta vid styrelsemöte. Adjungerad person har inte rösträtt.

§ 3
Styrelsen beslutar om nya medlemmar. Medlem har rätt att till styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Den som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av förbundsmöte på förslag av styrelsen.

§ 4
Varje medlem i förbundet äger en röst.

§ 5
Förbundets årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så påfordrar. Kallelse till möte med förbundet sker skriftligen minst 30 dagar före årsmötet och minst 15 dagar före extra möte. I kallelsen upptas de ärenden som skall förekomma på mötet.

§ 6
Vid årsmöte skall förekomma följande:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justerings personer.
3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
4. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste räkenskapsåret.
5. Val av ordförande i förbundets styrelse intill nästa årsmöte.
6. Vid konstituerande möte, vid förbundets uppstart, väljs styrelsen i sin helhet för tiden intill första årsmötet. Vid detta utses tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter på två år och övriga på ett år.
7. Vid därefter följande årsmöten väljs 3 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter på två år.
8. Fyllnadsval på ett år om ledamot har avgått i förtid.
9. Val av två revisorer jämte suppleanter för nästkommande verksamhetsår.
10. Val av valberedning om 3 personer på två år.
11. Fastställande av arbetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår.
12. Fastställande av medlemsavgift, utredningsavgift och fördelningsplan för kostnader för kommunala mätningar.

§ 7
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

§ 8
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. En enstaka, brådskande fråga kan beslutas av styrelsen mellan ordinarie mötestillfällen genom digitalt möte, e-post eller telefon. Ett sådant beslut ska verifieras vid nästa styrelsemöte.

§ 9
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§ 10
Stadgeändring ska godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka ett ska vara årsmöte.

§ 11
Beslut om förbundets upplösning ska fattas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.

§ 12
Vid förbundets upplösning ska innestående medel fördelas efter den inkomststat (i förhållande till inbetalda avgifter) som gällde vid senaste förbundsmötet.