Sidinnehåll
LinkedIn

Mätningar

Östergötlands luftvårdsförbund samordnar luftmätningar för företag och länsstyrelsen. De mätningar som görs är krondropp, metaller i mossa samt marknära ozon.

Krondropp

Krondroppsnätet omfattar cirka 60 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet. Östergötlands luftvårdsförbund utför mätningar vid två platser i länet, Höka och Solltorp.

Mätning sker av lufthalter, nedfall och markvattenkemi för att få en bild av hur försurningen och övergödningen ser ut i länet. Nedfall och markvattenmätningar sker på bägge platser, medan lufthalter (svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak) mäts vid Höka.

Karta som visar krondroppsnätets mätplatser i Östergötland.

Nationella och länsvisa rapporter finns samlade under Rapporter.

Metaller i mossa

Östergötlands luftvårdsförbund gör förtätningsmätningar av metaller i mossa vart femte år utöver de nationella mossmätningarna. Under 2020 togs senast mossprover för analys av metaller. Nästa förtätningsmätning är planerad till 2025.

Nationella och länsvisa rapporter finns samlade under Rapporter.

Marknära ozon

Östergötlands län är med i ozonmätnätet för södra Sverige. Länsstyrelsen finansierar mätningarna tillsammans med andra aktörer i ozonmätnätet. Ozonmätningarna sker vid stationerna i Höka, Normlösa, Omberg och Solltorp.

Rapporterna från ozonmätningarna finns under sidan Rapporter.