Sidinnehåll
LinkedIn

Stadgar

Stadgar för Östergötlands Luftvårdsförbund

Stadgar för Östergötlands Luftvårdsförbund antagna vid förbundets bildande den 11 april 1988.
Reviderade vid ordinarie årsmöte den 24 april 2014.
Reviderade vid ordinarie årsmöte den 25 april 2017.
Reviderade vid ordinarie årsmöte 20 april 2023.

Uppgifter m.m.

1 §

Östergötlands Luftvårdsförbund är en ideell förening.

Förbundet har till uppgift att

 • klarlägga luftföroreningarnas spridning och att härvid initiera, samordna och medverka i erforderliga basundersökningar för bedömning av luftföroreningarnas miljöeffekter,
 • redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för planerings- och utvecklingsarbetet inom regionen,
 • verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,
 • fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor samt
 • informera medlemmarna och allmänheten om luftvårdssituationen i länet

2 §

Medlemmar i förbundet är myndigheter, organisationer och företag som är berörda av frågor om luftvård. Medlemmar bidrar till förbundet enligt en fördelningsplan.

3 §

Förbundets medlemmar sammanträder årligen på årsmötet. 

Årsmötet utser en styrelse vilken leder förbundets arbete.

4 §

Styrelsen består av sex ledamöter jämte lika många suppleanter. Fyra av ledamöterna representerar industrin, kommunala bolag och skogsintressenterna, en Region Östergötland och en Länsstyrelsen.

Ledamot från industrin, kommunala bolag och skogsintressenterna ersätts i första hand av suppleant från samma intresseområde.

Ledamot från Region Östergötland och Länsstyrelsen ersätts i första hand av suppleant från samma intresseområde.

I andra hand kan dessa intresseområden ersätta varandra.

Medlemmarna

5 §

Ny medlem i förbundet antas av styrelsen.

6 §

Medlem äger att hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet.

Utträdet gäller från påföljande verksamhetsår.

7 §

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet utesluts efter beslut av styrelsen.

Årsmötet

8 §

Förbundets årsmöte hålls varje år före april månads utgång. 

Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så påfordrar. Kallelse till möte med förbundet sker skriftligen via e-post eller brev med post om e-post adress saknas minst 30 dagar före årsmötet och minst 15 dagar före extra möte. I kallelsen upptas de ärenden som ska förekomma på mötet.

9 §

Varje medlem i förbundet äger en röst på årsmötet.

10 §

Vid årsmötet ska förekomma följande:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av justeringsman
 3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
 4. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret
 5. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsmöte
 6. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter intill nästa ordinarie förbundsmöte
 7. Val av två revisorer jämte suppleant för nästkommande verksamhetsår
 8. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
 9. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår
 10. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för utredningskostnader

Förslag enligt ovanstående punkter ska tillställas medlemmarna i samband med kallelsen.

Styrelsen

11 §

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

12 §

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Firmateckning

13 §

Förbundets firma tecknas, förutom av ordföranden, av den eller dem styrelsen utser.

Stadgeändring

14 §

Stadgeändring ska godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.

Upplösning

15 §

Beslut om förbundets upplösning ska fattas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.

16 §

Vid förbundets upplösning ska efter utgifters täckande innestående medel fördelas efter gällande fördelningsplan.