Sidinnehåll
LinkedIn

Stadgar

Stadgar för Kronobergs Läns Luftvårdsförbund antagna den 3 juni 1986.

Reviderade 2009, 2013 och 2022.

Stadgarna 2022 i utskriftsvänligt format, som pdf.

§1

Förbundet, i dagligt tal Kronobergs Luftvårdsförbund, har till uppgift

 • att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten,
 • att medverka vid undersökningar för bedömning av omgivningshygieniska och eventuella medicinska effekter,
 • att redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen,
 • att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,
 • att verka för samordning av luftvårdsinsatserna i södra Sverige,
 • att fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor samt
 • att informera förbundets medlemmar om verksamheten och om andra frågor av intresse för medlemmarna.

§1b

Medlemskap i förbundet kan beviljas företag, organisation, kommun, myndighet, ideell förening eller enskild som vill stödja förbundets arbete.

§2

Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av sex ledamöter inklusive ordföranden jämte lika många suppleanter. Av beslutande ledamöter bör två representera företagen, två kommunerna och två övriga medlemmar.

§3

Styrelsen beslutar om nya medlemmar. Medlem äger att hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Den som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet må uteslutas av förbundsmöte på förslag av styrelsen.

§4

Varje medlem i förbundet äger en röst.

§5

Förbundets årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så påfordrar. Kallelse till möte med förbundet sker skriftligen minst 30 dagar före årsmötet och minst 15 dagar före extra möte. I kallelsen upptas de ärenden som skall förekomma på mötet.

§6

Vid årsmöte skall förekomma följande:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 4. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret.
 5. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie årsmöte.
 6. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter varav hälften, varannan gång tre och varannan gång två, väljs för en tid av två år.
 7. Val av två revisorer jämte suppleanter för nästkommande verksamhetsår.
 8. Val av valberedning om tre personer.
 9. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för utredningskostnader.

§7

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen kan vid behov adjungera annan person att delta vid styrelsemöte. Adjungerad har inte rösträtt.

§8

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. En enstaka brådskande fråga kan beslutas av styrelsen mellan ordinarie mötestillfällen genom e-post eller per telefon. Ett sådant underhandsbeslut skall verifieras vid närmast följande ordinarie styrelsemöte.

§9

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

§10

Stadgeändring skall godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka ett skall vara årsmöte.

§11

Beslut om förbundets upplösning skall fattas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett skall vara årsmöte.

§12

Vid förbundets upplösning ska innestående medel fördelas efter den inkomststat som gällde vid senaste förbundsmötet.