Sidinnehåll
LinkedIn

Tätortsluftens kvalitet

På denna sidan redovisar förbundet resultat från mätningarna i Kronobergs län. Data och diagram kommer från IVL och har presenterats vid årsmötet.
IVL:s Inledande kartläggning avseende luftkvalitet för Kronobergs län samt objektiva skattningar för länets kommuner för 2021 finns på sidan Rapporter. LÄNK

Vilka luftföroreningar finns i tätorterna?

Genom tätortsprogrammet mäts luftens innehåll av partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (däribland bensen) i Ljungby, Växjö och Älmhult. Under 2017 och 2020 mäts dessutom partiklar och kvävedioxid vid tillfälliga mätplatser i Markaryd och Älmhult. 2018 och 2021 görs mätningar på de tillfälliga mätplatserna i Tingsryd och Alvesta. 2019 och 2022 sker tillfälliga mätningar i Lessebo och Åseda (Uppvidinge).

Årsmedelvärden från mätningarna i Kronobergs län

Större partiklar, PM10

Resultat från förbundets mätningar av större partiklar, PM10, mellan 2008 och 2022.

Sammanställning av årsmedelvärden av PM10 på förbundets mätplatser 2008-2022.

Diagram över årsmedelvärden av PM10 i länet.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innehåller en precisering om de större partiklarna PM10. Den säger att halten av PM10 ska vara under 15 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som dygnsmedelvärde. Mätningen ska ske på den mest trafikerade platsen.
I Kronobergs län anges årsmedelvärden och de ligger med liten marginal under miljömålets precisering. I diagrammet ovan är den nedre utvärderingströskeln, NUT, för människors hälsa, 20 mikrogram per kubikmeter luft, inte angiven. Utvärderingströsklarna anger med vilken omfattning som luften ska kontrolleras; mätning, modellberäkning eller objektiv skattning.

Små partiklar, PM2,5

Årsmedelvärdena för PM2,5 överskred miljömålet (10 μg/m3) vid Älmhult så sent som år 2020 efter att halterna vid denna mätstation succesivt tycks ha stigit. Sedan 2012 tycks halterna också ha stigit vid mätstationerna i Lessebo, Tingsryd och Alvesta, men om förändringen har skett succesivt eller om det endast handlar om mellanårsvariationer är osäkert på grund av få mättillfällen genom åren. Vid övriga mätstationer har sjunkande halter uppmätts sedan 2012, men av alla mätstationer så är det endast Asa som har uppmätt halter som nästan genomgående har legat under WHO:s nya riktvärde (5,0 μg/m3).

Kvävedioxid, NO2

Årsmedelvärde av NO2 på förbundets mätplatser. Diagram från IVL.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innehåller en precisering om kvävedioxid, NO2. Den säger att halten av kvävedioxid ska vara under 20 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som timmedelvärde. Mätningen ska ske på den mest trafikerade platsen. Våra data är årsmedelvärden och de ligger under miljömålets precisering (vilket är bra). Den nedre utvärderingströskeln, NUT, för människors hälsa är 26 mikrogram per kubikmeter luft. Utvärderingströsklarna anger med vilken omfattning som luften ska kontrolleras; mätning, modellberäkning eller objektiv skattning.

Årsmedelvärden för NO2 vid samtliga mätplatser i Kronobergs län mellan 2017 och 2022

Det skedde inga överskridanden av MKN, utvärderingströsklarna eller miljömålet avseende årsmedelvärde av NO2 vid någon av mätstationerna mellan 2017 – 2022. Då mätningarna inte skett med högre tidsupplösning än månadsmedelvärden går det inte att säga något om hur dygns- och timmedelvärdena förhåller sig till MKN. WHO:s nya riktvärde avseende NO2 (10 μg/m3) överskreds vid Storgatan i Växjö mellan 2017 – 2019, men sedan denna station flyttades till sin nuvarande och närbelägna mätplats på Liedbergsgatan har halterna i stället tangerat riktvärdena.

Flyktiga organiska ämnen – Bensen

Årsmedelvärde av bensen i Älmhultsluften, 1992-2022 samt Växjö och Ljungby 2009-2011. Diagram från IVL.

Bensenhalter i Älmhultsluften 2017-2022. På x-axeln visas veckonummer.

Månadsmedelvärdena är betydligt högre på vintern än på sommaren.
Årsmedelhalten är 0,4 mikrogram per kubikmeter luft, vilket är klart under preciseringen för Miljökvalitetsmålet Frisk luft, där målet är att halten ska vara under 1 mikrogram per kubikmeter luft. 

Hur är luften i Europa?

Om du vill jämföra resultaten av våra mätningar med andra städer i Europa, så finns information från Europeiska luftdata på Europeiska miljöbyråns webbplats, European Environment Agency, där en sökfunktion finns till en mängd mätstationer för luftkvalitetskontroll, inklusive Kronoberg