Sidinnehåll
LinkedIn

Stadgar

Stadgarna beslutade 1987-12-17, 1988-08-31, 1996-04-19, 2012-04-20, 2022-04-21

§ 1 Förbundets ändamål
Förbundet är en ideell förening som inom sitt verksamhetsområde har till uppgift att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten i Jönköpings län,
att medverka vid luftundersökningar och redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen, att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,
att verka för samordning av luftvårdsinsatserna i södra Sverige, att fungera som forum i luftvårdsfrågor samt, att informera förbundets medlemmar och andra intressenter om verksamheten

§ 2 Styrelsens sammansättning
Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande samt minst fem till sju ledamöter jämte fyra ersättare. Ledamöter ska representera näringsliv, kommuner, övriga medlemmar samt Länsstyrelsen. Styrelsen utser vice ordförande samt, inom eller utom sig, sekreterare samt kassör på ett konstituerande möte direkt efter årsmöte.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap avser kalenderår. Styrelsen beslutar om inträde av nya medlemmar. Medlem äger att hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Utträde gäller från påföljande verksamhetsår. Den som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av styrelsen. Den medlem som ej betalt medlemsavgift trots påminnelse anses ha utträtt ur förbundet.

§ 4 Rösträtt
Varje medlem i förbundet äger en röst.

§ 5 Mandattid
Mandattid för val av ordförande är ett år, samt för ledamöter och dess ersättare 2 år. Hälften av ordinarie ledamöterna och dess ersättare väljs årligen.

§ 6 Sekretariat och säte
Styrelsen utser sekretariat och förbundets säte på konstituerande möte.

§ 7 Beslutsförighet
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal äger ordföranden utslagsröst.

§ 8 Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av styrelsen, eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 9 Årsmöte
Förbundets årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så påfodrar. Medlemmar kallas till årsmöte skriftligen med brev minst 30 dagar före årsmötet och minst 15 dagar före extra förbundsmöte. I kallelsen upptas de ärenden som ska förekomma på mötet. Motioner och övriga ärenden till årsmötet ska vara förbundet tillhanda före januari månads utgång.

§ 10 Årsmötesärenden
Vid årsmötet ska följande förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Val av två justeringspersoner.
3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
4. Fastställande av röstlängd
5. Föredragning av verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av årsbokslut och revisionsberättelse samt fastställande av resultat och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret.
8. Beslut av antal ledamöter i styrelsen.
9. Val av ordförande för förbundet t o m nästa årsmöte.
10. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare. 11. Val av två revisorer jämte ersättare för nästkommande verksamhetsår.
12. Val av valberedning om minst två personer, varav en sammankallande.
13. Fastställande av arbetsprogram, budget och arvoden för nästkommande verksamhetsår.
14. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan.
15. Motioner och övriga anmälda ärenden.
16. Övriga frågor

§ 11 Ändring av stadgar
Stadgeändring ska godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.

§ 12 Förbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning ska fattas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte.

§ 13 Fördelning av innestående medel
Vid förbundets upplösning ska innestående medel fördelas enligt gällande fördelningsplan.