Sidinnehåll
LinkedIn

Tätortsmätningar

Samverkansområde för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län

Under början av 2013 beslutade kommunerna i länet att bilda ett samverkansområde för övervakning av luftkvalitet i tätorter. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns Luftvårdsförbund.

Ett samverkansområde innebär en större samverkan mellan kommunerna i luftkvalitetsfrågor. I samverkansområdet tar man fram ett gemensamt uppföljningsprogram, därigenom får man en helhetsbild över hur det ser ut i ett större område och man kan samla kompetensen på ett ställe, vilket innebär att uppföljningen blir mer kostnadseffektiv.

Just nu pågår programperioden 2022-2025 och i övervakningsprogrammet ingår det två delmoment:

  • Kontinuerliga mätningar på två platser i Jönköping
  • Modellberäkningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i samtliga kommuner

Utöver det kan indikativa mätningar tillkomma i vissa kommuner. Även en objektiv skattning tas fram för samverkansområdet. Den objektiva skattningen tar upp luftföroreningar som inte hanteras i övervakningsprogrammet.

Resultat av mätningarna i Jönköping läggs ut i realtid på www.jonkopingsluft.se.

Luftmätare Jönköping
Mätstationen på Kungsgatan i Jönköping. Här mäts partiklar och kvävedioxid.

Modellberäkningar

Som ett komplement till mätningarna modellerar årligen SWECO, på uppdrag av samverkansområdet, halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen i 10 gaturum i varje kommun. Beräkningsmodellen som används heter SIMAIR. Beräkningarna baseras på mängd trafik, hastighetsbegränsningar, väderinformation, bakgrundshalter, och hur gatorna fysiskt ser ut, dvs bredd på gatan och höjd på intilliggande byggnader. Varje år rapporterar SWECO in resultatet från beräkningarna till den nationella datavärden SMHI.

Resultatet från beräkningarna illustreras bland annat genom kartor som visar vilka gator som har beräknats. Dessa gator har på kartorna fått en färgmarkering beroende på föroreningshalterna.

Resultat

Partiklar

Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i Sverige. De bildas främst vid slitage av vägbanan, samtidigt som dubbdäcksanvändning är en stor bidragande orsak. Mätningar under år 2022 visar att nivåerna i Jönköping har ökat jämfört med de senaste fem åren och ligger över gränsvärdet för årsmedel av partiklar. Halterna ligger dock under miljökvalitetsnormen. Modellberäkningarna indikerar också att gränsvärdet för partiklar klaras i resten av kommunerna i länet.

Kvävedioxid

Kvävedioxid påverkar lungfunktionen och fungerar även som en markör för andra luftföroreningar. Där det finns höga halter av kvävedioxid finns det ofta höga halter av andra skadliga ämnen. Mätningar finns i Jönköping och där har halterna legat på en jämn nivå, över miljömålet men under miljökvalitetsnormen, under de senaste fem åren. År 2020 sjönk årsmedelhalten betydligt och miljömålet klarades med marginal. Halten låg kvar på samma nivå även åren 2021 och 2022. Även beräkningarna visar en minskning, de indikerar dock att miljömålet inte klaras på andra gator i Jönköping. Beräkningar från övriga kommuner i länet tyder på att miljömålets gränsvärde där klaras, med undantag för Vetlanda kommun. WHO:s nya rekommendationer, som är satta utifrån föroreningarnas hälsopåverkan, är hårdare än miljömålet och endast 5 av länets 13 kommuner klarar det gränsvärdet.

Bensen

Den största källan för bensen är biltrafiken, men även vedeldning är en betydande källa i vissa orter. Enligt modellberäkningar överskreds miljömålets gränsvärde i tre kommuner i länet under år 2022.

Dokument

Övervakningsprogram (pdf)

Objektiv skattning 2023 (pdf)