Beräkningar

Som ett komplement till mätningarna modellerar årligen SWECO, på uppdrag av samverkansområdet, halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen i 10 gaturum i varje kommun. Beräkningsmodellen som används heter SIMAIR.

Beräkningarna baseras på mängd trafik, hastighetsbegränsningar, väderinformation, bakgrundshalter, och hur gatorna fysiskt ser ut, dvs bredd på gatan och höjd på intilliggande byggnader. Varje år rapporterar SWECO in resultatet från beräkningarna till den nationella datavärden SMHI.

Resultatet från beräkningarna illustreras bland annat genom kartor som visar vilka gator som har beräknats. Dessa gator har på kartorna fått en färgmarkering beroende på föroreningshalterna. De olika färgmarkeringarna varierar beroende på föroreningsnivå och vilken förorening som beskrivs men generellt sett betyder gröna färger låga föroreningshalter, gult högre och rött höga halter.

De beräkningar som genomfördes under våren 2020, och som beskriver luftkvaliteten 2019, finns samlade i en rapport, som går att ladda ner till höger på denna sida.

 

Beräkningskarta över partiklar i Tranås

Ovan presenteras ett exempel från Tranås, där beräknade halter av partiklar redovisas. Ingen gata är rödmarkerad vilket betyder att gatorna som har beräknats klarar miljökvalitetsnormen. De gulmarkerade gatorna ligger däremot i gränslandet för miljömålet. Kartor som detta exempel finns för föroreningarna kvävedioxid, partiklar och bensen. 

I de flesta fall har kommunerna valt att beräkna de gator där det är mycket trafik och där man misstänker att det kan vara högst halter av luftföroreningarna.

Alla kartor finns att ladda ner till höger på denna sida.

Valideringen för 2017 års beräkningar finns här: länk

Gällande miljökvalitetsnormerna finns sammanställda här: länk

 

 

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se

Beräkningar 2020

Haltkartor 2019

Haltkartor 2018

Haltkartor 2017