Marknära ozon

Marknära ozon är en av de mest betydelsefulla luftföroreningarna i länet. Den har en stor påverkan på hälsan och påverkar även växtligheten vid låga halter. Beräkningar har visat att det leder till ett stort skördebortfall.

Marknära ozon bildas av flyktiga organiska ämnen och kväveoxider i solljus. De bildas ofta långt ifrån utsläppskällorna. Halterna är högst vid fint väder på våren och sommaren. Ofta är halterna lägre i tätorterna än på landsbygden.  

Under flera år delfinansierade Luftvårdsförbundet mätningar av marknära ozon i Asa. Asa ligger i Kronobergs län, 4 mil norr om Växjö. Det var ett samarbetsprojekt tillsammans med Luftvårdsförbundet i Kronobergs län och SLU som driver stationen där mätningarna sker. Vid årsskiftet 2012/2013 tog Naturvårdsverket över finansieringen av mätningarna i Asa.

Även om Luftvårdsförbundet i dagsläget inte driver några egna mätningar av ozon är det viktigt att följa utvecklingen. Data från mätningarna i Asa läggs ut i realtid på SLUs hemsida: länk.  

I stora drag visar resultat från de senaste årens mätningar att halterna ligger under gällande miljökvalitetsnormer, men över EUs ozondirektiv för skydd av material och generationsmål inom Frisk luft.  

Även Länsstyrelsen bedriver ozonmätningar. De ser under paraplyet av ozonmätnätet som samorordnar ozonmätningarna i södra Sverige. Stationerna i Jönköpings län är dock inte kontinuerliga och kan inte följas i realtid som mätningarna i Asa. Länkar till de årliga ozonrapporterna finns på rapportsidan: Länk.  

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se